องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ที่ตั้งและอาณาเขต

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

logo
sys
boss nim
นางเฉลิมพร แสงมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
bar
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
sys
aree
sys
นางสาวอารีย์ จงภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 นายศุภกร ทัฬหะนิธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
bar
sys
aree
sys
นางสาวอารีย์ จงภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายศุภกร ทัฬหะนิธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
bar
 sys
kam
sys
sukwasan
นางสาวเพ็ญวษา โนราช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสุขวสันต์ การภักดี
นักสันทนาการปฏิบัติการ
bar
 sys
dut
sys
kanjana
 นางดุษฎี สุนทรพฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกาญจนา พู่กลั่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  sys
who
  - ว่าง - 
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  sys
who
  - ว่าง -
นักสันทนาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  sys
beer
  นางสาวสร้อยสุรีย์  เรืองทับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 396 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์