องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข้อมูลโรงแรมและที่พักในเขตจังหวัดชัยนาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

logo
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 2 ฝ่าย โดยมีแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้  
bar
ฝ่ายบริหารการศึกษา
bar
ฝ่ายบริหารการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหาร จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(2) งานพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
(3) งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
     ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
(5) งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา
(6) งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
(7) งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(8) งานการจัดทำเพื่อประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(9) งานจัดระบบรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) งานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
(11) งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
(12) งานนิเทศการศึกษา และตรวจสถานศึกษาในสังกัด
(13) งานประเมินคุณภาพภายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
(14) งานประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(15) งานวิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
(16) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(17) งานสนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษสถานศึกษาในสังกัด
(18) งานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสถานศึกษาในสังกัด
(19) งานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
       และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
(20) งานสนับสนุนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ
(21) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
(22) งานเสนอขอเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(23) งานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
bar
        เรื่อง กำหนดให้สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
                                                                                                      คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
bar
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ

(2) งานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษา
     ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
(3) งานส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน
(4) งานจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
(5) งานจัดตั้งและบริหารศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม
     ของเด็กและเยาวชน
(6) งานจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน
(7) งานจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน
(8) งานจัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
     พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
(9) งานจัดกิจกรรมทางศาสนา รัฐพิธี พิธีการและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
(10) งานจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
(11) งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
(12) งานรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษา ค้นคว้า
(13) งานบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอ/จังหวัดซึ่งถ่ายโอนจากระทรวงศึกษาธิการ
(14) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้วิชาการความรู้
(15) งานส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์ ประโยชน์ของประชาชน
(16) งานบริหารงานธุรการ/พัสดุ/ครุภัณฑ์
(17) งานบริหารจัดการ บำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(18) งานบริหารงานบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
(19) งานบริหารงานบุคคลและควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง
(20) งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
(21) งานศึกษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศคำสั่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(22) งานเกี่ยวกับการโอน การให้ยืมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(23) งานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด.1)
(24) งานการจัดเก็บทะเบียนคุมทรัพย์สินของส่วนราชการ
ดูกรอบโครงสร้างบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>>

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 259 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์