องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข้อมูลโรงแรมและที่พักในเขตจังหวัดชัยนาท

กองพัสดุและทรัพย์สิน

logo
กองพัสดุและทรัพย์สิน มี 2 ฝ่าย โดยมีแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้  
..........................................................................................................................................
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
..........................................................................................................................................
ฝ่ายจัดหาพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานด้านวิชาการพัสดุ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท

(2) งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของกองพัสดุและทรัพย์สิน (ผด.1)
(3) งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมการรายงาน  (ผด.2-4)
(4) งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมการรายงาน  (ผด.5-6)
(5) งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองพัสดุและทรัพย์สิน
(6) งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุทุกประเภท
(7) งานบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
(8) งานบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ (Electronic Government Procurement :  e-GP)
(9) งานจัดจ้างโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(10) งานจัดจ้างโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(11) งานเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา ประกวดราคา และการประมูลซื้อ/จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(12) งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกประเภทของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(13) งานตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา
(14) งานตรวจสอบหนังสือค้ำประกันซอง
(15) งานจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และถอนหลักประกันสัญญา
(16) งานจัดทำสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย การรวบรวมและจัดส่งสำเนาสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
       ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรรพากร และที่หน่วยงานร้องขอ
(17) งานบันทึกข้อมูลการทำสัญญาในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PLAN)
(18) งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุของทุกส่วนราชการ
(19) งานรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนชุมชนหรือประชาคม
       ที่ได้รับแต่งตั้งร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
(20) งานด้านเอกสารชี้แจงตอบข้อซักถามในภาพรวมของกองพัสดุและทรัพย์สิน
(21) งานสืบราคาข้อมูลวัสดุที่ต้องจัดหาเพื่อกำหนดเป็นราคากลางวัสดุ
(22) งานจัดทำหนังสือรับรองผลงานการจ้างโครงการต่างๆ แก่ผู้รับจ้างที่ร้องขอ
(23) งานจัดซื้อ-จัดจ้างของทุกส่วนราชการ
..........................................................................................................................................
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
..........................................................................................................................................
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานด้านธุรการและงานสารบรรณกองพัสดุและทรัพย์สิน

(2) งานด้านวิชาการทรัพย์สิน ระเบียบ กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
(3) งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของกองพัสดุและทรัพย์สิน
(4) งานจัดทำแผนพัฒนา ของกองพัสดุและทรัพย์สิน
(5) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน
(6) งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(7) งานควบคุม ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(8) งานจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(9) งานจัดทำเอกสารเพื่อเสนอญัตติการรับโอน รับมอบ ขอเช่า ให้เช่า ให้ใช้ทรัพย์สิน
     ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(10) งานจัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินพร้อมเงื่อนไข
(11) งานเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สิน การเช่าทรัพย์สิน ตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
(12) งานรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ ด้านทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)
       กระทรวงมหาดไทยตามที่กำหนด
(13) งานกำหนดเลขรหัสพัสดุทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(14) งานวางระบบการควบคุมการใช้ ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสม
(15) งานจัดทำทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ประเภท บ้านพัก อาคารพาณิชย์
(16) งานจัดทำเอกสารการโอนมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่น
(17) งานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกรายการในลักษณะทะเบียนกลาง
(18) งานจัดทำทะเบียนพัสดุ การลงทะเบียนคุมการซ่อมทรัพย์สินทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(19) งานด้านบุคลากรของกองพัสดุและทรัพย์สิน (จัดทำทะเบียนควบคุมวันลา, ขออนุญาตไปราชการ)
(20) งานเกี่ยวกับการควบคุมภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน
<<< เอกสารงานพัสดุ >>>
ดูกรอบโครงสร้างอัตรากำลังกองพัสดุและทรัพย์สิน >>>

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 275 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์