องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กรอบโครงสร้างบุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

logo
sys
pic3
นางสาวสายสุนีย์ เงินช้าง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
bar
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนิติการ ฝ่ายพัฒนาส่งเสริม
การท่องเที่ยว
sys
pic13

sys
who
sys
jo
นางสาวนริศรา ฤทธิเรืองเดช
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวญานิกา พึ่งยอด
นิติกรปฏิบัติการ

รก.หน.ฝ่ายนิติการ
นายจีระ ชูแก้ว
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
bar
sys
pic7
sys
pic6
sys
pic10
นางพรพนา เกตุอยู่
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิภากร  บุญเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสิทธิโชค ตติยก้องเกียรติ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
bar
sys
pic12
sys
who
sys
bell
นางสาวอรวดี บัวเขียว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางสาวญานิกา พึ่งยอด
นิติกรปฏิบัติการ
นายวีระวัฒน์ ปัญญามา
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
bar
sys
sutamas
sys
who
sys
nattaporn
น.ส.สุทามาศ เกิดสมบุญ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ - ชำนาญการ
สพ.ญ.ณัฐพร สุราฤทธิ์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
bar
sys
panya
sys
lawan
sys
who
นายปัญญา สาซ่อง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.ลาวัลย์ วิมลเศรษฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
bar
sys
pic15
  sys
who
นางอัญจิดา สดาพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
  - ว่าง -
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
bar
sys
tiyada
  sys
who
นางสาวฐิญาดา ทรงสุภา
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
  - ว่าง -
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
bar
    sys
pic16
    นายวิชิต เกษมสุข
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
    sys
toey
    น.ส.ภาริตา จิตประทุมรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    sys
who
    -ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
    sys
who
    -ว่าง-
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
    sys
who
    -ว่าง-
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
    sys
who
    -ว่าง-
เจ้าพนักงานประปา
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 376 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์