องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 7)

logo news2562
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวลาดยาง Asphaltic Concrete
สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาขยายา เชื่อมต่อ สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 - 9 เมตร ยาว 2,550 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรดพัฒนา - หมู่ที่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาวรวม 2,600 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete สายเลียบคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาวรวม 2,330 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,963 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาหินเหล็กไฟ - วังเคียน หมู่ที่ 11 ต.หนองมะดมง อำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,100 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete 
สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,980 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,840 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete 
สายเลียบคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,963 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concreteสายเลียบคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาวรวม 2,330 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,963 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete 
สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาขยาย เชื่อมต่อ สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 -9 เมตร ยาว 2,550 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,900 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete
สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาขยาย เชื่อมต่อ สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 -9 เมตร ยาว 2,550 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง 
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาวรวม 2,470 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 338 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์