องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 8)

 logo1

bar
krut  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concret สายบ้านนาจันทอง -
บ้านเขาโพธิ์งาม 
หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concret สายบ้านนาจันทอง - บ้านเขาโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,435 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู
Asphaltic Concret สายเลียบคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 14,963 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาทกำหนด ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรดพัฒนา - หมู่ที่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาวรวม 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู

Asphaltic Concrete สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,980 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,840
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก
สายบ้านบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังคะเคียน 
อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 
2,470 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู
Asphaltic Concrete สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาขยาย เชื่อมต่อ 
สายบ้นเขาดิน -
บ้านเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8-9 เมตร
ยาว 2,550 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาหินเหล็กไฟ - วังตะเคียน หมู่ที่ 11 ต.หนองมะโมง 
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 4,100 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู

Asphaltic Concrete สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์
จากทางแยกถนนพหลโยธินทางเข้าบ้าน
เนินไผ่วัดใหญ่ ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กว้าง 4 ม. ยาว 5,350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,400 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อปูนภายในสวนนก
ชัยนาท จำนวน 1 งาน (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่องยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร

จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างแบบกระบะเทท้ายชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาฯ ภายในสวนนก
ชัยนาท 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุด
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,435 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาวรวม 2,470 เมตร หนา 0.15 หนา รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

bar
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) 

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 327 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์