องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 9)

 logo1

bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงงาม 
ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-biddin)

<< คลิกดูรายละเอียด >>

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี เชื่อมต่อ ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา (ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท ) ผิวทางจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,135 เมตร  หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี เชื่อมต่อ ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท ) ผิวทางจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,135 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 พลา ใช่ต่อพ่วงกับรถเทลเลอร์ ล้อปิด 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

bar
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จัดซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 พลา
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาจันทอง
- บ้านเขาโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ 
ของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การจัดซื้ออาหารสัตว์ต่างๆภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
จัดซื้ออาหารสัตว์ต่างๆ ภายในสวนนกชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวน 31 วัน
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6 
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบกระบะเทท้ายชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาจันทอง - บ้านเขาโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร รายละอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการแข่งขันการประกวดคำขวัญสวนนกชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้า 8)

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 317 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์