องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

.....................................................................................

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การซ่อมแซมหุ่นจำลองนกอินทรีย์ บริเวณเกาะกลางน้ำ ภายในสวนนกชัยนาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับถังออกจิเจน จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลูกรัง
สายหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การจัดซื้อโซ่สแตนเลส  บริเวณทางเข้ากรงนกใหญ่ภายในสวนนกชัยนาท 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางเป็นผิวทาง  Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2  ตำบลหาดเท่าเสา
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร  ยาวรวม 2,330 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 11,940 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง  Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2
ตำบลหาดเท่าเสา  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร
ยาวรวม 2,330 เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,940 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

.................................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 1) (หน้าที่ 2) (หน้าที่ื 3)
*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1427 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์