องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 11)

 logo1

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายดอนอุโลก - หนองแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10005 สายบ้านกระทง - บ้านบ่อแร่ (ตอนที่ 2) ตำบลหนองบัว,ตำบลบ่อแร่
อำเภอวัดสิงห์ 
(ถนนถ่ายโอน) ผิวทางจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,700 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 0.1 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
bar
krut แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10005 สายบ้านกระทง -
บ้านบ่อแร่ (ตอนที่ 2) ตำบลหนองบัว,ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ (ถนนถ่ายโอน) ผิวทางจราจรกว้าง 6เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 
<< คลิกดูรายละเอียด >>    
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10002 สายบ้านโพธิ์ทอง - รางจิก ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง , ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,430 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 ม. รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>   
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชน.ถ 10002 สายบ้านโพธิ์ทอง - รางจิก ต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง ,ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,430 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 ม. รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>  
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน จ้างก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชน.ถ 10024 สายบ้านโคกสุก-บ้านหนองโสน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
ผิวจราจรกว้าง 6เมตร ยาว 2,560 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >>      

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศ 
และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว ขนาด 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. (Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ
(ถนนถ่ายโอนสายทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร 
สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 2)
 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>  
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต สายตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี เชื่อมต่อ ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
(ถนนในความรับผิดชอบของอบจ.ชัยนาท) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,135 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 

bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. (Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ
(ถนนถ่ายโอนสายทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร 
สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร  จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
  
bar
krut  ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. (Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ 
(ถนนถ่ายโอนสายทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้า 8) (หน้า 9) 
(หน้า 10) (หน้า 11) (หน้า 12)

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 236 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์