องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 1)

 logo1

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 1 หลัง
โดยใช้วัสดุหลังคา Metal sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 ม.ม.
กรุฉนวนกันความร้อนชนิด PU รายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10018 สายบ้านหาดอาษา-บ้านหนองน้ำเขียว
(ตอนที่ 2) ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา ผิวจราจรก้าวง 6 เมตร ยาว 3,165 เมตร
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 1 หลัง
โดยใช้วัสดุหลังคา Metal sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 ม.ม.
กรุฉนวนกันความร้อนชนิด PU รายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารแสดงพันธ์ปลาลุ่มปม่น้ำเจ้าพระยาอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ภายในสวนนกชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา ใช้ต่อพ่วงกับรถเทลเลอร์ ล้อปิด 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว ขนาด 170 แรงม้า
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ภายในอาคารทรงไทยด้านหน้าสวนนกชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ด้านข้างอาคารทรงไทยด้านหน้าสวนนกชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut  ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้างโครงการ จัดซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา
ใช้ต่อพวงกับรถเทลเลอร์ ล้อปิด 1 คัน

<< คลิกดูรายละเอียด >> 
 krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา ใช้ต่อพวงกับรถเทลเลอร์ ล้อปิด 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ร่าง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  จัดซื้อรถขุดโฮดรอลิค บูมยาว ขนาด 170 แรงม้า
<< คลิกดูรายละเอียด >>    
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้างโครงการ จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว
ขนาด 170 แรงม้า
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >> 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกละราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

<< คลิกดูรายละเอียด >> 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box Culvert)
บริเวณคลองสายบ้านพระ (ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง-หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร
จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

......................................................................................................................................
<<< กลับสู่หน้าหลัก >>>
......................................................................................................................................

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 339 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์