องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 2)

 logo1

krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านเขาดิน - บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง (ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท)
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายบ้านเขาดิน - บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง 
(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10018 สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว (ตอนที่ 2)
ต. หาดอาษา อ.สรรพยา (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 3,165 ม. หนา 0.05 ม.
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 ม. รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10018 สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว (ตอนที่ 2)
ต. หาดอาษา อ.สรรพยา (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 3,165 ม. หนา 0.05 ม.
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 ม. รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จ่ายขาดเงินสะสม)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ปิดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ปิดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายงานการตรวจสอบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
<< คลิกดูรายละเอียด >>
..........................................................................................................................................................................................
  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทาง
สายดอนมะสังฆ์ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 895.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือไม่น้อยกว่า 3,580.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่

<< คลิกดูรายละเอียด >> 
.............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนมะสังข์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ตำบลหนองแซง
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผิวทางจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 895.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,580 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทางเข้าสวนส้มพวงฉัตร - เขตติดต่อ ตำบลเสือโฮก หมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 1,310 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทางเข้าสวนส้มพวงฉัตร - เขตติดต่อ ตำบลเสือโฮก หมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 1,310 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
...........................................................................................................................................................................................
<<< กลับหน้าหลัก >>>
...........................................................................................................................................................................................

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 291 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์