องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 3)

 logo1

............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10017 สายบ้านดักคะนนท์ - บ้านท่าหาด ตำบลธรรมมูล อำเภอเมือง,
ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ 
(ถนนถ่ายโอน) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,582 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายเขาราวเทียน - หนองแก่นมะเกลือ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10004 สายบ้านทุ่งกว้าง - บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง 
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10004 สายบ้านทุ่งกว้าง - บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง 
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ศปก.อบจ.ชัยนาท)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา ใช้ต่อพ่วงกับเทลเลอร์
ล้อปิด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
 krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10019 สายบ้านหนองอ้ายสาม - บ้านเด่นใหญ่ ต.ไพรนกยูร,
ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา 
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.05 ม.
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
..........................................................................................................................................................................................
 krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10019 สายบ้านหนองอ้ายสาม - บ้านเด่นใหญ่ ต.ไพรนกยูร,
ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา 
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.05 ม.
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10017 สายบ้านปากคลอง - บ้านท่าเรือทอง 
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์, ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง (ถนนถ่ายโอน)
กว้าง 6 เมตร ยาว 4,700 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10007 สายบ้านปากคลอง - บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์, ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง (ถนนถ่ายโอน) กว้าง 6 เมตร ยาว 4,700 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายบ้านเขาดิน - บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง 
(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10018 สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว (ตอนที่ 2) 
ต.หาดอาษา อ.สรรพยา (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 3,165 ม.
หนา 0.05 ม. ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง  ****
(หน้าที่ 1) (หน้าที่ 2) (หน้าที่ 3)
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง  ****   ปี 2562
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้า 8) (หน้า 9)
(หน้า 10) (หน้า 11) (หน้า 12)


 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 275 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์