องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ท้องถิ่นก้าวไกล...ร่วมใจพัฒนาชัยนาท

bar
logo2
- วันที่ 15 สิงหาคม 2564 -
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด จังหวัดชัยนาท
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
คลิกเพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2564
(หน้าที่ 1) , (หน้าที่ 2) , (หน้าที่ 3 ล่าสุด)
bar
logo1
bar
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัด
เลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม
พ.ศ.2564-เดือนกันยายน พ.ศ.2564)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องมาตราการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10013 สายบ้านช่องแคบ-บ้าน
บางไก่เถื่อน ต.เสือโฮก อ.เมือง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5330 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31980 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10013 สายบ้านช่องแคบ-บ้าน
บางไก่เถื่อน ต.เสือโฮก อ.เมือง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5330 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31980 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่องประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิว Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชน.ถ.10013 สายบ้านช่องแคบ-บ้านบางไก่เถื่อน ต.เสือโฮก อ.เมือง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ขนาดยาว 6 เมตร ยาว 5330 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31980 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ภายในสวนนกชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี ภายในสวนนกชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2564 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 /
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2563 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5  / หน้าที่ 6 / หน้าที่ 7 / หน้าที่ 8
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2562 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5 / หน้าที่ 6 /
หน้าที่ 7 / หน้าที่ 8 / หน้าที่ 9 / หน้าที่ 10 / หน้าที่ 11 / หน้าที่ 12
***** หน้าท้ายสุดคือประกาศล่าสุด
bar
logo2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
<<< แบบคำร้องขอโอน >>>  
<<< แบบฟอร์มการขอโอนสำหรับข้าราชการประเภทอื่น >>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม และแบบคำร้องขอโอน >>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
  <<< Download แบบคำร้องขอโอน >>>
bar
logo birdpark
คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
pic1
คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์
bar

bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 313 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์