องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 4)

 logo1

krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู 
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 5 เมตร นาว 2,995 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,975 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง
Asphaltic Concrete สายสระแก้ว -  ห้วยซุง หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,620 เมตร
ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,960 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง
Asphaltic Concrete สายสระแก้ว - ห้วยซุง หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,620 เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete
กว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,960 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู 

Asphaltic Concrete สายบ้านยาว - บ้านท่าโบสถ์ (ตอนที่ 2)
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10006 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. ไหล่ทาง Asphaltic Concrete
กว้างข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,200 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู
Asphaltic Concrete สายบ้านวังยาว -  บ้านท่าโบสถ์ (ตอนที่ 2)
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10006 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. ไหล่ทาง Asphaltic Concrete
กว้างข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,200 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10017 
สายบ้านปากคลอง - บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์,
ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง (ถนนถ่ายโอน) กว้าง 6 เมตร
ยาว 4,700 ม. หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10019 
สายบ้านหนองอ้ายสาม - บ้านเด่นใหญ่ ต.ไพรนกยูร , ต.เด่นใหญ่
อ.หันคา (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,600 ม.
หนา 0.05 ม. ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 ม.
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู 
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3,1,5 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 5  เมตร ยาว 2,359 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,233 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู 
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3,1,5 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 5  เมตร ยาว 2,359 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,233 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมสร้างเหล็ก
สายปลายนา หมู่ที่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 0.10 - 0.30 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
 krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปลายนา หมู่ที่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 0.10 - 0.30 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
แบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชน.ถ. 10004 สายบ้านทุ่งกว้าง - บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง 
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชน.ถ. 10017 สายบ้านดักคะนนท์ - บ้านท่าหาด ตำบลธรรมมูล อำเภอเมือง
ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ 
(ถนนถ่ายโอน) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,582 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาราวเทียน
- หนองแก่นมะเกลือ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การเปิดให้บริการสวนนกชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเขาราวเทียน - หนองแก่นมะเกลือ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10017 สายบ้านดักคะนนท์ - บ้านท่าหาด ตำบลธรรมมูล
อำเภอเมือง ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ 
(ถนนถ่ายโอน) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,582 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
 
bar
<<< กลับสู่หน้าหลัก >>>
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 328 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์