องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 5)

 logo1

krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
สายบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 บ้านตลุกเทื้อม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแซง อำภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete
สายบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 บ้านตลุกเทื้อม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแซง อำภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
สายบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 10 ตำบลสะพานหิน อำภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,935 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete
สายบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 10 ตำบลสะพานหิน อำภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,935 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
บ้านหนองกะทะ ตำบลสะพานหิน อำภอหนองมะโมง เชื่อมต่อตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.  15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
บ้านหนองกะทะ ตำบลสะพานหิน อำภอหนองมะโมง เชื่อมต่อตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัฏป่าหวาย -
ดงสวนหลวง - ทุ่งหลุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเคียน อำภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.10 - 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชัฏป่าหวาย - ดงสวนหลวง - ทุ่งหลุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเคียน
อำภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ
โครงการ งานจ้างออกแบบปรับภูมิทัศน์สวนนกชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กปลายนา หมู่ที่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 - 0.30 เมตร 
รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู 
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,995 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
14,975
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วยจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู 
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 5 เมตร นาว 2,995 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,975 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 <<< กลับสู่หน้าหลัก >>>
bar

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 289 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์