องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2

pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 33)

logo_putsadu
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมกรถางต้นไม้ก่ออิฐมอญหน้าสวนนกชัยนาท บริเวณรั้วด้านหน้า
อาคารฟิตเนสและประตูเข้า - ออก สวนนกชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสครุภัณฑ์ 441-61-0018 และ 441-61-0019
จำนวน 2 เครื่อง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับทบทวน ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารเย็น เพื่อเตรียมการรับเสนด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัติยราชนารี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อน้ำดื่ม (พร้อมน้ำแข็งแช่) ปริมาตรสุทธิ 500 ซม. จำนวน 500 แพ๊ค
เพื่อเตรียมการรับเสนด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมกระถางต้นไม้ก่ออิฐมอญหน้าสวนนกชัยนาทบริเวณรั้วด้านหน้าอาคารฟิตเนส
และประตูเข้า-ออก สวนนกชัยนาท จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการเต็นท์ เก้าอี้ และโต๊ะหน้าขาว เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อร่มสีน้ำเงิน จำนวน 20 คัน เพื่อใช้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมท่อประปาบริเวณข้างคลับเฮาส์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง)
จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ สำหรับเลี้ยงรับรองทีมประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA)
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองทีมเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. หน่วยงานราชการในพระองค์
และคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
เจ้าหน้าที่ดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชัฏป่าหวาย-คงสวนหลวง-ทุ่งหล่ม หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลวังตะเคียน
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10-0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete
สายบ้านโพธิ์งาม-บ้านหอมกระจุย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10009 ตำบลดอนกำ
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4.50-6.00 เมตร ยาว 2,604 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,528 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
บ้านหนองกะทะ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง เชื่อมต่อตำบลวังหมัน
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10-0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
สายบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 10 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,935 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
สายบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 บ้านตลุกเทื้อม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง)
จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เช่ารถยนต์พระที่นั่งสำรอง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในวันพฤกัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเครื่องทำความเย็น แบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างปรับปรุงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนนกชัยนาท จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1579 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์