องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 6)

 logo1

krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 5 
บ้านกะบกเตี้ย - หมู่ที่ 13 บ้านชัฎปลาไหล ตำบลกะบกเตี้ย 
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 5 
บ้านกะบกเตี้ย - หมู่ที่ 13 บ้านชัฎปลาไหล ตำบลกะบกเตี้ย 
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายปากคลอง - ประจำรัง (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า 
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,730 เมตร  
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายปากคลอง - ประจำรัง (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า 
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,730 เมตร  
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อรถประจำตำแหน่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถประจำตำแหน่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เพิ่มเติม)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เพื่อรับเสด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายบ้านโพธิ์งาม - บ้านหอมกระจุย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10009
ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4.50-6.00 เมตร
ยาว 2,604 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,528 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic
Concrete สายบ้านโพธิ์งาม - บ้านหอมกระจุย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10009
ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4.50-6.00 เมตร
ยาว 2,604 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,528 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete เส้นทางรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชัฏป่าหวาย-ดงสวนหลวง-ทุ่งหลุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเคียน อำภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10-0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 บ้านตลุกเทื้อม หมู่ที่ 13  ตำบลหนองแซง 
อำภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายหนองตะขบ หมู่ที่ 4 บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 10  ตำบลสะพานหิน 
อำภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,935 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
 <<< กลับสู่หน้าหลัก >>>
bar

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 282 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์