องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 35)

logo_putsadu
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดทำป้ายไวนิลติดตัหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดทำเอกสาร พร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 150 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดทำเอกสาร พร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารร่างรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดหาเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน เพื่อเลี้ยงรับรอง
ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขร่างรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดหาเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด และพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศล
และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ (โทนสีแดงขาว) จำนวน 1 พาน เพื่อใช้ในพิธีวางพาน
พุ่มดอกไม้สด การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ
ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสนามฟุตบอล โรงเรียนองคืการบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางแบบ 2 ชั้น มีที่นั่งไม่น้อยกว่า
40 ที่นั่ง เก้าอี้สามารถปรับเอนได้ มีห้องสุขา และตัวรถมีสภาพสมบูรณ์
มั่นคงแข็งแรง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดทำเอกสาร พร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
การจัดซื้อผ้าออแกนซ่าสีขาว เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จำนวน 5 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ และจ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟประดับ
บริเวณสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. 2564 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด และพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศล
และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งจอ LED ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 1 จอ พร้อมระบถ่ายทอดสด
ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 1012 guests and no members online