องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2564 (หน้าที่ 1)

logo_putsadu
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร พร้อมแช่เย็น จำนวน 310 แพ็ค เพื่อใช้สำหรับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด คัดกรอง เพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งของอำเภอสรรคบุรี จำนวน 1 โครงการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รีโมทไร้สาย) ภายในห้องรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท รหัสพัสดุ 420-55-0151 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ (ปั๊มน้ำตู้ปลาเล็ก) ขนาด AP 5000 จำนวน 50 ตัว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ชนิดขวดปั้ม ขนาด 500 มิลลิลิตร เพื่อใช้สนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือกรณีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-2019) จำนวน 200 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด คัดกรองการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 เต็นท์ 
ติดตั้งบริเวณหน้าสวนนกชัยนาท ระยะเวลาเช่าเต็นท์ ตั้งแต่ 1 - 31 มกราคม 2564
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งของอำเภอหันคา สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งของอำเภอวัดสิงห์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท จำนวน 1,800 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งของอำเภอเมืองชัยนาท จำนวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) จำนวน 507 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 2 เต็นท์ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด คัดกรอง
บริเวณหน้าสวนนกชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
(10 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในวันอาทิตย์ที่
20 ธันวาคม 2563 จำนวน 5,360 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของอำเภอมโนรมย์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในวันอาทิตย์ที่
20 ธันวาคม 2563 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย ห้องศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อตลับหมึกผงเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ส่วนอำเภอเนินขาม) จำนวน 4 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ส่วนอำเภอหันคา) จำนวน 1 โครงการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 520 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างรถยนต์ขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 456 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์