องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2564 (หน้าที่ 2)

logo_putsadu
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งโครงสร้างหลังคา (เต็นท์โดม) พร้อมอุปกรณ์ บริเวณจุดตรวจ จุดสกัด
จุดคัดกรอง เพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่
5 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้ง ติดตั้งบริเวณ จุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง เพื่อตรวจคัดกรอง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 หลัง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมเล็ก (ชั้น 3) รหัสพัสดุ 420-56-0181.1
และรหัสพัสดุ 420-54-0128 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหาร) จำนวน 14 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ตัวเลขติดป้ายผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองการเจ้าหน้าที่ รหัสพัสดุ 420-57-0187
และรหัสพัสดุ 420-57-0188 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค 543 จำนวน 1 โครงการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สำหรับการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซม
ยานพาหนะและขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สำหรับการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซม
ยานพาหนะและขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค 543 จำนวน 1 คัน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วม
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟแสงสว่างและปลั๊กไฟพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 จุด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อชุดเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัสเพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 1,000 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดทำป้ายโฟม ฉลุตัวหนังสือ 2 ชั้น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธี 
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 จุด ติดตั้งบริเวณจุดตรวจ จุดสกัด
จุดคัดกรอง เพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตั้งแต่วันที่
8 มกราคม 2564 - 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด คัดกรอง เพื่อใช้ในการ
ดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
จำนวน 560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองชัยนาท จำนวน 10 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งของอำเภอสรรคบุรี จำนวน 3 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 357 guests and no members online