องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ หน้าที่ 2

logo
bar
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
bar
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
             เรื่อง แบ่งส่่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2564
 
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
 
icon1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
       ประจำปีงบประมาณ 2563
icon1 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       
bar
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
icon1 คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย
icon1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
        หรือก่อให่เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหาร
        ส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
icon1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
icon1 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
        ส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
bar
ดูกรอบโครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ >>>

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 273 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์