องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้าที่ 1)

 logo1

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลราคากลางประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)     

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ส่งยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงใต้อาคารเรียนที่ 3 เป็นห้องสมุดโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 24 เมตร
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงใต้อาคารเรียนที่ 3 เป็นห้องสมุดโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 24 เมตร
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จ้างก่อสร้างปรับปรุงใต้อาคารเรียนที่ 3 เป็นห้องสมุดโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 24 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
252 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เลื่อนการจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 500 รายการ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดการ
จำหน่ายพัสดุฯ ให้ทราบในโอกาสต่อไป

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
สายแยกวังหมัน-ดอนม่วง เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การปิดให้บริการสวนนกชัยนาท

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายแยกวังหมัน - ดอนม่วง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,600 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายแยกวังหมัน-ดอนม่วง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,600 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut  สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ มี 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนเซิน
ไม่น้อยกว่า 26 แรงม้า 
ชุดใบมีดเครื่องตัดหญ้าติดตั้งใต้พื้นรถระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง
บังคับทิศทางของรถตัดหญ้า
ด้วยพวงมาลัย มีไฟส่อสว่าง จำนวน 2 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เรื่อง จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ มี 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนเซินไม่น้อยกว่า 26 แรงม้า
ชุดใบมีดเครื่องตัดหญ้าติดตั้งใต้พื้นรถระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง บังคับทิศทางของรถตัดหญ้า
ด้วยพวงมาลัย มีไฟส่อสว่าง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
......................................................................................................................................
<<< กลับสู่หน้าหลัก >>>
......................................................................................................................................

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 280 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์