องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้าที่ 2)

 logo1

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ .ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องส่งยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องเผยแพร่ข้อมูลราคากลางการประกาศราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องส่งร่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร
12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติ
การฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี ภายในสวนนกชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี ภายในสวนนกชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จำนวน 2 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ทีนั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
(เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องส่งร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องเผยแพร่ราคากลาง
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องส่งร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวดชัยนาท เรื่อง ส่งยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2564

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut เผยแพร่ข้อมูลราคากลางการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตรขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<<<คลิกดูรายละเอียด>>
......................................................................................................................................
<<< กลับสู่หน้าหลัก >>>
......................................................................................................................................

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 247 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์