องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข มี 3 ฝ่าย โดยมีแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้  
bar
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
bar

 (1)  งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
 (2)  งานคุ้มครองผู้บริโภค
 (3)  งานให้บริการด้านสาธารณสุข
 (4)  งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
 (5)  งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 (6)  งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
 (7)  งานบริการรักษาความสะอาด
 (8)  งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม
 (9)  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนด มาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
       การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(10) งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
(11) งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
(12) งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
(13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

bar
 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
bar

 (1)  งานส่งเสริมสุขภาพ
 (2)  งานเวชปฏิบัติครอบครัว
 (3)  งานหลักประกันสุขภาพ
 (4)  งานแพทย์แผนไทย
 (5)  งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
 (6)  งานกายภาพและอาชีวบำบัด
 (7)  งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย
 (8)  งานส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 (9)  งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  
(10) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

bar
 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
bar

 (1)  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 (2)  งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
 (3)  งานสุขาภิบาลชุมชน
 (4)  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 (5)  งานเภสัชกรรม
 (6)  งานพยาธิวิทยา
 (7)  งานรังสีวิทยา
 (8)  งานวิชาการทางการแพทย์
 (9)  งานการแพทย์
(10) งานการแพทย์ฉุกเฉิน
(11) งานรักษาพยาบาล
(12) งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(13) งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
(14) งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
(15) งานทันตสาธารณสุข
(16) งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
(17) งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
(18) งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด
(19) งานสัตว์แพทย์
(20) งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง
(21) งานเฝ้าระวังบำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ
(22) งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
(23) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

bar
ดูกรอบโครงสร้างบุคลากรกองสาธารณสุข >>>
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 261 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์