องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กองช่าง

logo
กองช่าง มี 3 ฝ่าย โดยมีแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้  
bar
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
bar
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานสารบรรณ งานธุรการ

(2) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อการคำนวณและออกแบบ
(3) งานออกแบบกำหนดรายละเอียดและเขียนแบบ
(4) งานจัดทำและกำหนดแบบแปลนมาตรฐานและกำหนดราคาสิ่งก่อสร้าง
(5) งานการควบคุมการก่อสร้าง
(6) งานสนับสนุนทางด้านวิชาการด้านเทคนิคแก่หน่วยงานที่ร้องขอ
     - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
     - งานวางผังเมืองรวม
     - งานแผนงานควบคุมอาคารตามกฎหมายและงานสถาปัตยกรรม

วิศวกรรมงานทาง
     - งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม ถนนและสะพาน

     - งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
     - งานให้คำปรึกษาและแนะนำบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
     - งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
     - งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
       งานถนนและสะพาน
     - งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
     - งานถนนและสะพาน
     - งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน

วิศวกรรมโครงสร้าง
     - งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

     - งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     - งานวางโครงการและการก่อสร้าง ด้านวิศวกรรมงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     - งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     - งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     - งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
       งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     - งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     - งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     - งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของกองช่าง
     - งานควบคุมการก่อสร้างในวิศวกรรมสาขาถนนและสะพาน
     - งานการจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะจัดหา ตามแบบของ ปปช. และเสนอให้ผู้บริหารทราบ
       รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
     - งานการจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง (ผด.1)
     - งานเกี่ยวกับการโอน การให้ยืมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
     - งานการจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียน เมื่อได้มีการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว

bar
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
bar
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานสารบรรณ งานธุรการ

(2) งานควบคุมการก่อสร้างในวิศวกรรมสาขาถนน
(3) งานก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(4) งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษา
(5) งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษา
(6) งานวางโครงการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษา
(7) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษา
(8) งานตรวจสอบแบบแปลนด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษา
(9) งานตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด และกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษา
(10) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษา
(11) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษางานสนับสนุนทางด้านวิชาการ
       ด้านเทคนิคแก่หน่วยงานที่ร้องขอ
(12) แผนงานการตรวจสอบการก่อสร้าง
(13) แผนงานการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(14) แผนงานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม สาขางานอาคารและก่อสร้างอื่น ๆ
(15) แผนงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานเกี่ยวกับการจัดการคุ้มครอง ดูแล รักษา
       และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(16) งานวางแผนและโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
(17) งานจัดทำทะเบียนและควบคุมการใช้วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
(18) งานเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าต่าง ๆ
(19) งานการลงทะเบียนคุมการซ่อมทรัพย์สินทุกประเภทในทะเบียนทรัพย์สิน
(20) งานการต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
       ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอนุมัติ
(21) งานการจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะจัดหา ตามแบบของ ปปช. และเสนอให้ผู้บริหารทราบ
       รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
(22) งานเกี่ยวกับการโอน การให้ยืมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(23) งานการจัดการเก็บทะเบียนคุมทรัพย์สินของส่วนราชการ
(24) งานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน เช่น บ้านพัก ที่ดิน อาคารพาณิชย์ ของส่วนราชการ
(25) งานการลงจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนเมื่อได้มีการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว
(26) งานระวังชี้แนวเขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(27) งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(E-LAAS)
bar
ฝ่ายเครื่องกล
bar

ฝ่ายเครื่องกล ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานสารบรรณ งานธุรการ

(2) งานจัดทำแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี
(3) งานรวบรวมและจัดทำประวัติเครื่องจักรกล
(4) งานใช้เครื่องจักรกลออกไปปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) งานควบคุมติดตามการปฏิบัติงานยานพาหนะและเครื่องจักรกล
(7) งานจัดทำแผนงานและการควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
(8) งานบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
(9) งานการจัดทำแผนงาน การควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอะไหล่อุปกรณ์
     สำหรับยานพาหนะและเครื่องยนต์
(10) งานการลงทะเบียนคุมการซ่อมทรัพย์สินทุกประเภทในทะเบียนทรัพย์สิน
(11) งานการลงจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนเมื่อได้มีการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว

งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเครื่องกล
icon2งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูกรอบโครงสร้างบุคลากรกองช่าง >>>

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 385 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์