องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

logo_vision

วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมบริหารตามนโยบาย "

 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(1) พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนสู่มาตรฐานสากล

(2) ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ พิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ ศิลปวัฒนธรรม
     และ
ประเพณีของท้องถิ่น

(4) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

(5) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชน

(6) พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ

(7) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง รวมทั้งควบคุมป้องกันโรคติดต่อโรคและไม่ติดต่อ 

(8) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำ

(9) ส่งเสริมการดำเนินชีวิต โดยเน้นวิถีชีวิตดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(10) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก

(11) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพ

(12) รณรงค์ ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(13) ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้กลยุทธ์ 5 R
(14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(15) ส่งเสริมนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล


เป้าประสงค์

(1) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

(2) ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความต้องการของตลาด

(3) ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พิธีทางศาสนา รัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(4) ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(5) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดปัญหาการเกิดโรคต่าง ๆ

(6) ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

(7) สนามกีฬามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

(8) ครัวเรือนที่รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ

(9) มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและได้รับความสะดวก และแหล่งน้ำมีการพัฒนา

(10) ประชาชนนำความรู้ที่ได้มาดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ

(11) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

(12) ธุรกิจการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น

(13) การป้องกันอุทกภัยและการพังทลายของตลิ่ง

(14) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(15) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

(16) ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้

(17) บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และทักษะในการทำงาน

(18) ชุมชนได้ผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณ

(19) หน่วยงานมีการพัฒนาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสิ่งก่อสร้างที่อยู้ในความรับผิดชอบมีการซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้นานขึ้น

 

ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

(2) จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

(3) จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา รัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
(4) จำนวนครอบครัว/ชุมชนมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด

(5) สัดส่วนของประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และอัตราการเจ็บป่วยลดลง

(6) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กมีงานทำและรายได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม

(7) จำนวนครั้งที่มีการพัฒนาสนามกีฬาหรือการจัดการแข่งขันกีฬา

(8) จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ 

(9) จำนวนเส้นทางคมนาคมได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง และจำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา

(10) จำนวนประชาชนได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(11) จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติ 3 ปีก่อนย้อนหลัง

(12) จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 3 ปีก่อนย้อนหลัง

(13) จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความผลกระทบจากอุทกภัยและการพังทลายของตลิ่ง

(14) จำนวนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น

(15) จำนวนครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับการแยกขยะที่ถูกต้อง และตรงตามแต่ละประเภทขยะ ทำให้ปริมาณขยะปลายทางลดลง 

(16) จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสามัคคี

(17) จำนวนบุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรมีความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(18) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

(19) จำนวนบุคลากรที่ได้รับมีความพึงพอใจ


ค่าเป้าหมาย

(1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

(2) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

(3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดและสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเพื่อส่งเสริมงานศาสนา

      งานรัฐพิธี งานศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีของท้องถิ่น

(4) จำนวนโครงการ/กิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด

(5) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

(6) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก

(7) จำนวนโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับพัฒนาสนามกีฬา และการจัดหรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

(8) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัย

(9) จำนวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาให้มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

(10) จำนวน คู คลอง หนอง บึง ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

(11) จำนวนประชาชนที่สามารถนำหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

(12) จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม เพิ่มทักษะผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า และโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตสินค้าชุมชน

(13) ร้อยละของรายได้และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5

(14) จำนวนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

(15) จำนวนต้นไม้ในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น จากการปลูกป่าชดเชย

(16) จำนวนครัวเรือนที่ช่วยกันดูแล ป้องกัน การเกิดขยะต้นทาง

(17) จำนวนโครงการ/กิจกรรมการที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเข้าร่วมด้านการเมืองการบริหาร

(18) จำนวนหลักสูตร/คน ที่จัดการฝึกอบรมเองหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่น

(19) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น

(20) จำนวนครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นหรือทดแทนของเดิมที่ชำรุด ในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(21) จำนวนทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้กลับมาใช้งานได้กลยุทธ์

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

(2) สนับสนุนการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด

(5) ส่งเสริมการควบคุม การป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

(6) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสนามกีฬา

(8) สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

(9) ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

(10) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภคและการเกษตรกรรม

(11) สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(12) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาด

(13) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

(14) สนับสนุนและการป้องกันอุทกภัย และการกัดเซาะตลิ่งพังทลาย

(15) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(16) สนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร

(17) การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

(18) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(19) สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น

(20) พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

 

 

 

 

****************************

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 265 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์