องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

คำแถลงนโยบายของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่  17  เมษายน  2555

                                                                                        --------------------------------------------------        

 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
          ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
          และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ทุกท่าน

 

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ครบวาระ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ให้กระผม นายอนุสรณ์ นาคาศัย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2555

          กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ตลอดจนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ไว้วางใจกระผมเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทอีกครั้ง จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการเพื่อสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจังหวัดชัยนาทให้มีความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

          เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและสาธารณสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 6 ด้าน ดังนี้

 

1. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา
และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

            1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

            3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

            4. การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

            5. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ

            6. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

            7. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ดังนี้

         1. ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

         2. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

         3. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

         4. ส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

         5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าจังหวัดชัยนาท ให้ดียิ่งขึ้น

 

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งให้ดีและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงดังนี้

        1. ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่

        2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง

        3. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ

        4. สนับสนุนด้าน เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ

 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมีนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมความรู้และการให้บริการสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ดังนี้

         1. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี

         2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา

         3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ

         4. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ

         5. ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

         6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

         7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

         8.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศสู่มืออาชีพ

 

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มีนโยบายในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้และที่ดิน ดังนี้

        1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

        2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมให้การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

        4. ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ โดยการปลูกป่าทดแทน และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร 

 

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมีนโยบายในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการในพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้

       1. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

       2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริต

       3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจน ประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง

       4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

       5. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพื่อให้มีความตระหนักในความเป็นข้าราชการที่ดี

       6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

       7. การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์

       8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

 

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

 

การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนาและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชน ชาวจังหวัดชัยนาทได้รับประโยชน์สูงสุดและสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ อย่างแท้จริง

 

ขอขอบคุณครับ

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 466 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์