องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 logo_strategy

วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(ประจำปี 2561 - 2564) 

" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมบริหารตามนโยบาย "

 

 

คำอธิปรายวิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมการศึกษา หมายถึงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และส่งเสริม     การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
ได้โดยมีความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ  เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน สนับสนุนและร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เช่น งานมหกรรมหุ่นฟางนก งานส้มโอชัยนาท งานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดชัยนาท งานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป ได้ประพฤติปฏิบัติตามกัน

พัฒนาสังคม หมายถึง การแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม ส่งเสริมอาชีพ ให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงไม่เป็นภาระแก่สังคม
การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี โดยใช้หลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

เศรษฐกิจก้าวหน้า หมายถึง การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งโดยสนับสนุนการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง และรวมถึง
การก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ เพื่อสงวนและกักเก็บน้ำ การส่งเสริมความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตโดยยึดหลักตามแนวพระราชดำรัส
“การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง”ส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เพิ่มมูลค่า และช่องทางในการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ให้มีความหลากหลายและคุ้มค่า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติให้เพิ่มขึ้น

รักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ในเรื่องของมลพิษ เรื่องของขยะ และของเสียอันตราย
โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกัน ดูแล บำบัด ฟื้นฟู ทดแทน และเฝ้าระวัง

บริหารตามนโยบาย หมายถึง การส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้มีคุณธรรม และเข้ามีส่วนร่วม
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในลักษณะของการ ร่วมคิด ร่วมทำ ในชุมชน และส่งเสริม ให้ความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น และประเทศให้เข้มแข็ง

 

 

 

****************************

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 253 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์