องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ประวัติ อบจ.ชัยนาท

ประวัติ อบจ.ชัยนาท

logo
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เดิมตั้งอยู่ที่อาคารศาลา
ประชาคม ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยราชการบริหารการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

รูปแบบหนึ่ง แต่เดิมนั้นส่วนราชการ มี ๓ กอง ได้แก่

๑. สำนักงานเลขานุการ

๒. ส่วนการคลัง

๓. ส่วนช่าง

รูปแบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนั้น เดิมแต่งตั้งให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท” ดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.ชัยนาท และ “ปลัดจังหวัดชัยนาท” ดำรงตำแหน่ง ปลัดอบจ.ชัยนาท มีอำนาจหน้าที่เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบบริหารราชการโดยตรง (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๙๕)

pic7

ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ หมู่ที่ ๔
ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาท่าพระ อำเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทจนถึงปัจจุบัน โดยก่อสร้างแบบอาคารเดี่ยว ๒ ชั้น ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๙๑๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาท) จากเงินกู้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (เงินกู้ กสอ.) และมีส่วนราชการดังนี้

๑. ส่วนอำนวยการ

๒. ส่วนแผนและงบประมาณ

๓. ส่วนการคลัง

๔. ส่วนช่าง

๕. ส่วนกิจการสภาฯ 

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ.๒๕๔๐ ได้มีการกำหนดส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวด ๑๑ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมีโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการ
ดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด            เดิมชื่อ  ส่วนอำนวยการ

๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เดิมชื่อ  ส่วนกิจการสภาฯ

๓. กองแผนและงบประมาณ                                เดิมชื่อ  ส่วนแผนและงบประมาณ

๔. กองคลัง                                                           เดิมชื่อ  ส่วนการคลัง 

๕. กองช่าง                                                            เดิมชื่อ   ส่วนช่าง

๖.  หน่วยตรวจสอบภายใน

๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ.๒๕๔๐ นี้เอง ทำให้เกิดการจัดแบ่งอำนาจ
หน้าที่และกระจายอำนาจจากรัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยมีสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือ กำหนดให้ฝ่ายบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท) มาจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียง ผู้กำกับดูแลและ ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ปัจจุบัน)

pic2

๑. น.ส.น้ำอ้อย     เจริญยศ
ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ –  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๑

๒. นายโพธิ์    มูลศิริ
ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ –  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

pic1
pic4

๓.นางนันทนา   สงฆ์ประชา
ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ –  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒

๔. นายภักดี     คุ้มชนะ
ดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒  –   ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

pic6

pic3

๕. นางจิรดา   สงฆ์ประชา
ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓  -  ๓๑ มกราคม ๒๕๔๗
ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗  -  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐

๖. นายอนุสรณ์    นาคาศัย

ดำรงตำแหน่ง   ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑   -   ปัจจุบัน

pic5

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 295 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์