กองการศึกษาฯ

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ชัยนาท

logo
icon1 การประชุมจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ชัยนาท
icon1 จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ชัยนาท
icon1 กิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ อบจ.ชัยนาท
icon1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ที่ 280/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท